Skip to main content

Loss of the collagen IV modifier prolyl 3-hydroxylase 2 causes thin basement membrane nephropathy

Aypek H, Krisp C, Lu S, Liu S, Kylies D, Kretz O, Wu G, Moritz M, Amann K, Benz K, Tong P, Hu ZM, Alsulaiman SM, Khan AO, Grohmann M, Wagner T, Müller-Deile J, Schlüter H, Puelles VG, Bergmann C, Huber TB, Grahammer F.
J Clin Invest. 2022 May

HuberTB, Puelles, Projekt B9